งานวิจัย ลของการเสริมใบไมยราบยักษ์ป่นต่อการผลิตไก่กระทง


ลของการเสริมใบไมยราบยักษ์ป่นต่อการผลิตไก่กระทง

ทุนวิจัยนักศึกษา
ครุศาสตร์
เกษตรศาสตร์
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา
ไมยราบยักษ์, ไก่กระทง

เจ้าของผลงาน
นางสาวเพ็ญทิพย์ ปุ่งคาน้อย
-
งานวิจัยเพิ่มเติม (เจ้าของผลงาน)

สถิติการเข้าชม