งานวิจัย ผลการใช้ขมิ้นชันแห้งผสมอาหารในสูตรอาหารต่อสมรรถภาพผลิตไก่ไข่


ผลการใช้ขมิ้นชันแห้งผสมอาหารในสูตรอาหารต่อสมรรถภาพผลิตไก่ไข่

ทุนวิจัยนักศึกษา
ครุศาสตร์
เกษตรศาสตร์
-
-
ขมิ้นชันแห้ง, ไข่ไก่

เจ้าของผลงาน
นางสาวอาทิตยา บารุงชาติ
-