งานวิจัย ผลของการเสริมขมิ้นชันในสูตรอาหารที่มีต่อสมรรถภาพการให้ผลผลิตในไก่ไข่


ผลของการเสริมขมิ้นชันในสูตรอาหารที่มีต่อสมรรถภาพการให้ผลผลิตในไก่ไข่

ทุนวิจัยนักศึกษา
ครุศาสตร์
เกษตรศาสตร์
-
-
ขมิ้นชัน, สมรรถภาพการผลิต, ไก่ไข่

เจ้าของผลงาน
นางสาวเจนจิรา ใจคุ้มเก่า
-