งานวิจัย ผลของการใช้จิ้งหรีดป่นต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของไก่กระทง


ผลของการใช้จิ้งหรีดป่นต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของไก่กระทง

การทดลองใช้จิ้งหรีดป่นในสูตรอาหารไก่กระทง โดยการวางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อค สมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design, RCBD) โดยใช้ไก่กระทงอายุ 1 สัปดาห์ จำนวน 80 ตัว ใน 4 ซ้ำ ซ้ำละ 4 ตัว ใช้อาหารทดลองที่มีส่วนผสมของจิ้งหรีดป่นในสูตรอาหาร ที่ระดับ 0, 5, 10 และ 15 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ผลการทดลองพบว่า ไก่กระทงที่ได้รับจิ้งหรีดป่นที่ระดับ 0, 5, 10 และ 15 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่า กลุ่มการทดลองที่ 1 มีอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อดีที่สุด มีค่าเท่ากับ 3.97 รองลงมาคือกลุ่มการทดลองที่ 2, 3 และ 4 มีค่าเท่ากับ 3.14, 2.7 และ 2.54 ตามลำดับ เมื่อนำข้อมูลมาเปรียบเทียบทางสถิติพบว่ามีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ (P<0.05) อัตราการเจริญเติบโตดีที่สุดคือ กลุ่มการทดลองที่ 2 เท่ากับ 0.04 รองลงมาคือกลุ่มการ ทดลองที่ 3, 4 และ 1 มีค่าเท่ากับ 0.032, 0.03 และ 0.27 ตามลำดับ เมื่อนำข้อมูลมาเปรียบเทียบ ทางสถิติพบว่ามีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ (P<0.05) และ กลุ่มการทดลองที่ 3 มี ปริมาณการกินอาหารดีที่สุด มีค่าเท่ากับ 71.53 กิโลกรัม รองลงมาคือกลุ่มการทดลองที่ 4, 2 และ 1 มีค่าเท่ากับ 69.82 และ 67.86 ตามลำดับ เมื่อนำข้อมูลมาเปรียบเทียบทางสถิติพบว่าไม่มีความ แตกต่างทางสถิติ (P>0.05)

ทุนวิจัย R to R
เทคโนโลยีการเกษตร
เทคนิคการสัตวแพทย์
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
สัตว์เศรษฐกิจ
-

เจ้าของผลงาน
วิกานต์ดา รักษาพล
ชุติมา ลาวงศ์เกิด

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
วิกานต์ดา รักษาพล เเละ ชุติมา ลาวงศ์เกิด . (2560). ผลของการใช้จิ้งหรีดป่นต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของไก่กระทง. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

สถิติการเข้าชม