งานวิจัย การใช้เลือดโคขุนป็นในสูตรอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตไก่ไข่เพศผู้


การใช้เลือดโคขุนป็นในสูตรอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตไก่ไข่เพศผู้

ทุนวิจัยนักศึกษา
เทคโนโลยีการเกษตร
เทคนิคการสัตวแพทย์
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
สัตว์เศรษฐกิจ
เลือดโคขุนป่น, ไก่ไข่เพศผู้, การเจริญเติบโต

เจ้าของผลงาน
กฤติวฒุิ งอยผาลา
-