งานวิจัย การจัดการวัสดุรองพื้นในโรงเรือนที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของไก่กระทง


การจัดการวัสดุรองพื้นในโรงเรือนที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของไก่กระทง

ทุนวิจัยนักศึกษา
เทคโนโลยีการเกษตร
วิชาชีพครู
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
สัตว์เศรษฐกิจ
วัสดุรองพื้น, อุ้งเท้าอักเสบ, ไก่กระทง

เจ้าของผลงาน
ทวินันท์ จันทร์ศรีเมือง
รัตติกร วอนาม