งานวิจัย ผลของการใช้ฮอร์โมนพรอสตาแกลนดินเอฟทูอัลฟาและพีซิงค์ต่อการผสมติดในแม่โคนมของสหกรณ์โคนมภูพานจังหวัดสกลนคร


ผลของการใช้ฮอร์โมนพรอสตาแกลนดินเอฟทูอัลฟาและพีซิงค์ต่อการผสมติดในแม่โคนมของสหกรณ์โคนมภูพานจังหวัดสกลนคร

ทุนวิจัยนักศึกษา
เทคโนโลยีการเกษตร
เทคนิคการสัตวแพทย์
-
สัตว์เศรษฐกิจ
พรอสตาแกลนดินเอฟทูอัลฟา, พีซิงค์, การเป็นสัด, ผสมเทียม

เจ้าของผลงาน
กานดา พลเสนา
-