งานวิจัย การศึกษาการใช้แลคติกแอสิดแบคทีเรียที่เก็บรวบรวมจากมูลไก่กระทงและมูลไก่ดำต่อการยับยั้งเชื้อEscherichiacoliและSalmonellasp


การศึกษาการใช้แลคติกแอสิดแบคทีเรียที่เก็บรวบรวมจากมูลไก่กระทงและมูลไก่ดำต่อการยับยั้งเชื้อEscherichiacoliและSalmonellasp

ทุนวิจัยนักศึกษา
เทคโนโลยีการเกษตร
เทคนิคการสัตวแพทย์
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
สัตว์เศรษฐกิจ
ไก่กระทง, ไก่ดำ, แลคติกแอสิดแบคทีเรีย

เจ้าของผลงาน
พูลสุข บุญเฮ้า
เปรมฤทัย ทองสุพล