งานวิจัย การศึกษาและพัฒนาโปรแกรมอนุมัติผลผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


การศึกษาและพัฒนาโปรแกรมอนุมัติผลผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

-

ทุนวิจัย R to R
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
-
-
-
-

เจ้าของผลงาน
ภาณุมาศ บุตรสีผา
-

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
ภาณุมาศ บุตรสีผา . (2560). การศึกษาและพัฒนาโปรแกรมอนุมัติผลผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

สถิติการเข้าชม