งานวิจัย คู่มือการจัดทำชุดเบิกเดินทางไปราชการสถาบันวิจัยและพัฒนา


คู่มือการจัดทำชุดเบิกเดินทางไปราชการสถาบันวิจัยและพัฒนา

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้แนวทางการจัดทำชุดเบิกเดินทางไปราชการ บุคลากรในสังกัดเข้าใจถึงวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสำหรับการเดินทางไปราชการ กฎระเบียบ และแนวปฏิบัติสำหรับการเดินทางไปราชการ ปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสำหรับการเดินทางไปราชการ และแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินการเบิกจ่ายเงินสำหรับการเดินทางไปราชการ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ บุคลากรสังกัดสถาบันวิจัย ซึ่งแนวทางการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นที่1 ศึกษาแนวทางการจัดทำชุดเบิกเดินทางไปราชการ โดยศึกษาจากระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนที่2 จัดทำแนวทางการจัดทำชุดเบิกเดินทางไปราชการ เผยแพร่ให้บุคลากรในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา และขั้นตอนที่3 ปรับปรุงแก้ไขแนวทางการจัดทำชุดเบิกเดินทางไปราชการให้บุคลากรเข้าใจ และศึกษาเอกสารได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้แหล่งความรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับกฎระเบียบในการเดินทางไปราชการได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่การเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อให้การจัดทำงานวิจัยในครั้งนี้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่าย ในการจัดทำคู่มือเพื่อเป็นแนวทางการจัดทำชุดเบิกเดินทางไปราชการ ผลการวิจัยสรุปได้ว่า บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำชุดเบิกเดินทางไปราชการ ทำให้เข้าใจได้ถึง หลักเกณฑ์ วิธีการ การเบิกจ่ายที่ถูกต้อง สามารถปฏิบัติหน้าที่แทนในกรณีที่เจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงานไปราชการหรือลา

ทุนวิจัย R to R
สถาบันวิจัยและพัฒนา
-
-
-
-

เจ้าของผลงาน
ทับทิม สมปอง
-

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
ทับทิม สมปอง . (2560). คู่มือการจัดทำชุดเบิกเดินทางไปราชการสถาบันวิจัยและพัฒนา. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

สถิติการเข้าชม