งานวิจัย แนวทางการดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคมคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


แนวทางการดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคมคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพบรรลุตามแผนที่กำหนดไว้ และนำไปสู่การจัดทำคู่มือการดำเนินโครงการบริการวิชาการที่จะใช้เป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ส่วนแรกเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการตอบแบบสอบถาม จำนวน 168 คน ซึ่งเป็นบุคคลที่เข้ารับการบริการวิชาการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และส่วนที่สองเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการตอบแบบสัมภาษณ์ จำนวน 20 คน ซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานหัวหน้าโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ และคณะทำงานในโครงการ แล้ววิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า (1) ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในภาพรวมของการให้บริการ วิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ดำเนินกิจกรรมบริการวิชาการในพื้นที่ตามนโยบาย “หนึ่งหลักสูตร หนึ่งชุมชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำนวน 12 โครงการ มีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 คิดเป็นร้อยละ 88.40 (2) ปัญหาและอุปสรรค คือ ขาดการสังเคราะห์แผนการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุตามแผนที่กำหนดไว้ รวมถึงขาดการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง (3) ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการบริการวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ควรมีการเสริมสร้างศักยภาพของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้เป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ โดยให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ชองชุมชนและหน่วยงานภายนอก มีการพัฒนาผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวเนื่องของแต่ละสาขาวิชาหรือหลักสูตร เพื่อรองรับการให้บริการวิชาการแก่สังคมที่หลากหลายมากขึ้น ทั้งยัง มีการบูรณาการบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และส่งเสริม พัฒนาชุมชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบสู่การเป็นชุมขนต้นแบบด้านต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม เช่น ด้านการท่องเที่ยว ด้านสำนึกพลเมือง และด้านการพัฒนาอาชีพ เป็นต้น ตลอดจนก่อให้เกิดความต่อเนื่อง เข้มแข็ง และยั่งยืน

ทุนวิจัย R to R
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
-
-
-
-

เจ้าของผลงาน
วิชยา ตรีศกประพฤทธิ์
-

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
วิชยา ตรีศกประพฤทธิ์ . (2559). แนวทางการดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคมคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

สถิติการเข้าชม