งานวิจัย พัฒนาระบบร้องขอเพิ่มเติม/แก้ไขสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


พัฒนาระบบร้องขอเพิ่มเติม/แก้ไขสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

-

ทุนวิจัย R to R
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
-
-
-
-

เจ้าของผลงาน
คณิน งามมานะ
วัชราภรณ์ ทอนรินทร์

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
คณิน งามมานะ เเละ วัชราภรณ์ ทอนรินทร์ . (2559). พัฒนาระบบร้องขอเพิ่มเติม/แก้ไขสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

สถิติการเข้าชม