งานวิจัย พัฒนาระบบการแนะนำระเบียบในการจัดทำชุดเบิกแต่ละประเภทและระบบรายงานชุดเบิกที่ตีกลับของหน่วยงาน


พัฒนาระบบการแนะนำระเบียบในการจัดทำชุดเบิกแต่ละประเภทและระบบรายงานชุดเบิกที่ตีกลับของหน่วยงาน

-

ทุนวิจัย R to R
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
-
-
-
-

เจ้าของผลงาน
พินิดดา ธงษาราษฎร์
นวพร อัคศรี

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
พินิดดา ธงษาราษฎร์ เเละ นวพร อัคศรี . (2559). พัฒนาระบบการแนะนำระเบียบในการจัดทำชุดเบิกแต่ละประเภทและระบบรายงานชุดเบิกที่ตีกลับของหน่วยงาน. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

สถิติการเข้าชม