งานวิจัย การศึกษาความพึงพอใจที่ส่งเสริมการให้บริการห้องสมุดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


การศึกษาความพึงพอใจที่ส่งเสริมการให้บริการห้องสมุดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ามาใช้บริการของห้องสมุดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ต่อการให้บริการของห้องสมุดทั้งหมด จะมีอยู่ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านทรัพยากรในห้องสมุด ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และด้านการให้บริการ โดยใช้แบบสอบถามนักศึกษาที่เข้ามาใช้บริการของห้องสมุด มาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ยังไม่เพียงพอต่อการให้บริการ ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ได้คะแนนรวมที่น้อยที่สุด คือ ( = 3.53 S.D.=0.69) โดยแยกออกเป็น 3 ด้าน ด้านที่ได้คะแนนน้อยที่สุด คือ จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์และความทันสมัย คือ ( = 3.02 S.D.=1.27) จากผลการสำรวจการศึกษาความพึงพอใจที่ส่งเสริมการให้บริการของห้องสมุดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมห้องสมุดที่ควรจะปรับปรุงแก้ไขมากที่สุด คือ ทางด้านคอมพิวเตอร์ในการใช้งาน เนื่องจากคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่นั้นเป็นเครื่องรุ่นเก่าและความเร็วของเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับต่ำ ผู้ดำเนินงานวิจัยจะดำเนินการเสนอข้อมูลการวิจัยให้กับหัวหน้าได้พิจารณาแนวทางแก้ไขในส่วนนี้

ทุนวิจัย R to R
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
-
-
-
-

เจ้าของผลงาน
ธัญญรัตน์ ผาลี
-

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
ธัญญรัตน์ ผาลี . (2559). การศึกษาความพึงพอใจที่ส่งเสริมการให้บริการห้องสมุดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

สถิติการเข้าชม