งานวิจัย การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานบริหารทั่วไปของศูนย์วิทยาศาสตร์


การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานบริหารทั่วไปของศูนย์วิทยาศาสตร์

งานประจำสู่งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำข้อมูลงานสารบรรณ งานพัสดุ งานงบประมาณของศูนย์วิทยาศาสตร์ให้เป็นระบบ ได้ดำเนินการโดยกำหนดรูปแบบของงานสารบรรณ งานพัสดุ และงานงบประมาณ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2557 พบว่าหลังจากการจัดทำคู่มือบุคลากรในศูนย์วิทยาศาสตร์มีความเข้าใจงานสารบรรณ งานพัสดุและงานงบประมาณได้อย่างถูกต้องและยังได้แนวทางในการบริหารงานทั่วไปของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีกด้วย

ทุนวิจัย R to R
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-
-
-
-

เจ้าของผลงาน
สะใบทิพย์ เลิศศรี
-

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
สะใบทิพย์ เลิศศรี . (2544). การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานบริหารทั่วไปของศูนย์วิทยาศาสตร์. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

สถิติการเข้าชม