งานวิจัย การพัฒนางานบริการห้องสมุดคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


การพัฒนางานบริการห้องสมุดคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การพัฒนางานบริการห้องสมุดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนางานบริการห้องสมุดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 200 คน นักศึกษาผู้มาใช้บริการห้องสมุดคณะ ครุศาสตร์ ในระหว่างภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ผลการวิจัย พบว่า การวิเคราะห์แบบสอบถามของผู้ใช้บริการห้องสมุดมีความ พึงพอใจต่อการพัฒนางานห้องสมุดคณะครุศาสตร์ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.54 ระดับมากที่สุด ซึ่งจำแนกความพึงพอใจมากที่สุดต่อการพัฒนา คือ จำนวนเอกสารและหนังสือเพียงพอต่อการค้นคว้า คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.69 ระดับมากที่สุด ความสะอาดและแสงสว่างเพียงพอ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.58 ระดับมากที่สุด และการบริการแนะแนวการอ่าน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.54 ระดับมากที่สุด ส่วนความพึงพอใจต่อการพัฒนางานห้องสมุดที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำสุด คือ การจัดสถานที่เพื่อให้บริการ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.19 ระดับมาก

ทุนวิจัย R to R
ครุศาสตร์
-
-
-
-

เจ้าของผลงาน
พรพิมล ภาคมฤค
-

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
พรพิมล ภาคมฤค . (2557). การพัฒนางานบริการห้องสมุดคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

สถิติการเข้าชม