งานวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในการเรียนรายวิชาการออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก


การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในการเรียนรายวิชาการออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก

วิชาการออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็กเป็นวิชาหนึ่งในวิชาออกแบบที่ถูกบรรจุในวิชาเรียนของนักศึกษาหลักสูตรโยธาและสถาปัตยกรรม ในชั้นปีที่ 3 เนื้อหาภายในเป็นการออกแบบเพื่อให้ได้มาซึ่งโครงสร้างไม้และเหล็กที่สามารถรับแรงกระทำเนื่องจากน้ำหนักบรรทุกใช้งานจริงโดยที่โครงสร้างไม่เกิดการแตกหัก การคำนวณออกแบบต้องอาศัยสมการทางคณิตศาสตร์อธิบายถึงพฤติกรรมทางกายภาพ เคมี และ ฟิสิกส์ ของวัสดุที่ไม้และเหล็ก ซึ่งมีพฤติกรรมเฉพาะเจาะจง ด้วยเนื้อหาของวิชาการออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็กนั้นประกอบด้วย 2 ส่วน คือการคำนวณและการเข้าใจถึงพฤติกรรมของวัสดุซึ่งมีความซับซ้อนของเนื้อหา ให้สามารถส่งผ่านถึงผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงนั้น อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถแสดงรายละเอียดทั้งส่วนของกราฟฟิกที่แสดงพฤติกรรมคือ Visualisation ควบคู่ไปกับการใช้ White Board แสดงส่วนของสมการ จะเป็นการใช้เทคโนโลยีผสมผสานให้การสื่อสารนำเสนอเข้าใจในเนื้อหาได้ง่ายและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น การพัฒนาเรียนการการสอนในรายวิชาที่ต้องอาศัยองค์ความรู้หลายด้านเข้ามาผสมผสานกัน งานวิจัยนี้จึงสนใจทำการสำรวจผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในการใช้สื่อการสอนที่ปร

ทุนวิจัยในชั้นเรียน
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม)
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้
-

เจ้าของผลงาน
ปิยะฉัตร ศุภวิทยาเจริญกุล
-

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
ปิยะฉัตร ศุภวิทยาเจริญกุล . (2560). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในการเรียนรายวิชาการออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

สถิติการเข้าชม