งานวิจัย การแก้ปัญหาพฤติกรรมไม่ตั้งใจเรียนวิชาการวัดและเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรมของนักศึกษาแขนงเทคโนโลยีเครื่องกล


การแก้ปัญหาพฤติกรรมไม่ตั้งใจเรียนวิชาการวัดและเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรมของนักศึกษาแขนงเทคโนโลยีเครื่องกล

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมไม่ตั้งใจเรียนวิชาการวัดและเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม ของนักศึกษาสาขาวิชาเครื่องกลและอุตสาหการ แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับการแก้ปัญหาพฤติกรรมไม่ตั้งใจเรียนของนักศึกษา ผู้วิจัยได้จัดทำแบบสอบถามเพื่อศึกษาสาเหตุจำนวน 7 ข้อ โดยให้นักศึกษาเรียงลำดับที่มากที่สุดจนถึงน้อยที่สุดจากลำดับ 1 – 7 และได้นำผลของแต่ละสาเหตุมาหาข้อสรุปพร้อมทั้งนำเสนอในรูปของตารางประกอบคำบรรยาย เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเข้าเรียนของนักศึกษา ผลการศึกษาปรากฏว่า จากการศึกษาแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเข้าเรียนวิชาวิชาการวัดและเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรมของนักศึกษาสาขาวิชาเครื่องกลและอุตสาหการ แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล ในเรื่อง ลำดับความสำคัญจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ลำดับที่ 1 คือไม่เข้าใจคำสั่งในห้องเรียน ลำดับที่ 2 คือเข้าเรียนสาย ลำดับที่ 3 คือ ช่วยเหลืองานผู้ปกครอง ลำดับที่ 4 คือ เบื่อหน่ายไม่อยากเรียน และทำงานกลางคืน และลำดับสุดท้าย คือ ไม่มีคนให้คำปรึกษา ตามลำดับ

ทุนวิจัยในชั้นเรียน
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล)
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้
-

เจ้าของผลงาน
สุวิพงษ์ เหมะธุลิน
-

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
สุวิพงษ์ เหมะธุลิน . (2560). การแก้ปัญหาพฤติกรรมไม่ตั้งใจเรียนวิชาการวัดและเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรมของนักศึกษาแขนงเทคโนโลยีเครื่องกล. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.