งานวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในหัวข้อเซลล์ไฟฟ้าเคมีกับพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน


การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในหัวข้อเซลล์ไฟฟ้าเคมีกับพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 ด้วยวิธีเพื่อนช่วยเพื่อนแบบ Learning together เรื่อง เซลล์ไฟฟ้าเคมี พบว่าหลังจากที่ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบ Learning together แล้ว ทำให้มี คะแนนหลังการเรียนดีขึ้น มีระดับคะแนนสูงที่สุดที่ระดับดีมาก ( 7 -8 คะแนน) เพิ่มขึ้น จาก 8.33% เป็น 12.50% นอกจากการทำข้อสอบก่อนเรียนและหลังเรียนแล้ว ยังมีข้อสอบเพิ่มเติมหลังจากที่ผู้เรียนได้เรียน เนื้อหาแล้ว ซึ่งข้อสอบเพิ่มเติมนี้มีระดับความยากมากกว่าข้อสอบก่อนและหลังเรียน แต่พบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่ มีคะแนนในระดับ 50 – 100 % คิดเป็น 66.67% ของผู้เรียนทั้งหมด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนการ สอนแบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนนี้ ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น

ทุนวิจัยในชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เคมี
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้
-

เจ้าของผลงาน
จินดา จันดาเรือง
-

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
จินดา จันดาเรือง . (2560). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในหัวข้อเซลล์ไฟฟ้าเคมีกับพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.