งานวิจัย การพัฒนาการด้านทักษะภาษาอังกฤษในรายวิชาสำหรับวิชาเคมี


การพัฒนาการด้านทักษะภาษาอังกฤษในรายวิชาสำหรับวิชาเคมี

งานวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทำศึกษาการจัดการเรียนสอนแบบบูรณาการและการเรียนแบบกลุ่มเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับเคมี โดยมีสมมติฐานการจัดการเรียนรู้เป็นกลุ่มและสอดแทรกวิธีการเรียนที่หลากหลายจะสามารถพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ วิธีการวิจัยทำโดย 1) การใช้แบบทดสอบคำศัพท์เพื่อดูพัฒนาการในแต่ละสัปดาห์ 2) สังเกตการณ์ทำงานเป็นกลุ่มและมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับทักษะด้านภาษาอังกฤษกับวิชาเคมี 3) การใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนมีระดับความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนสอนโดยรวมทั้งหมดอยู่ที่คะแนน 3.68 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน แปลความหมายว่าอยู่ในระดับมาก และผลการเรียนเฉลี่ยของผู้เรียน เพิ่มขึ้นจากครั้งแรกที่ทำการทดสอบร้อยละ 52.59

ทุนวิจัยในชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เคมี
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้
-

เจ้าของผลงาน
ธงจุฑา สุวรรณประเสริฐ
-

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
ธงจุฑา สุวรรณประเสริฐ . (2560). การพัฒนาการด้านทักษะภาษาอังกฤษในรายวิชาสำหรับวิชาเคมี. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

สถิติการเข้าชม