งานวิจัย การสํารวจความต้องการและปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่1มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร


การสํารวจความต้องการและปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่1มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สำรวจความต้องการของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน 2) เพื่อศึกษาปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา และ 3) เพื่อหาแนวทางและวิธีในการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โดยใช้แบบสอบถาม แบบทดสอบทักษะการอ่าน และแบบทดสอบทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ตัวเลข และแปรผลตามเกณฑ์ ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาอยากได้อาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษที่เป็นอาจารย์ชาวไทย อยากให้อาจารย์สอนโดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นักศึกษาชอบสำเนียงภาษาอังกฤษแบบ American English นักศึกษาอยากได้ห้องเรียนคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย แบบทดสอบกลางภาคและปลายภาคที่นักศึกษาต้องการ 3 อันดับแรก ได้แก่ 1. มีสองตัวเลือก 2. แบบจับคู่ และ 3. แบบตัวเลือก จากการสำรวจปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา นักศึกษาชอบวิชาภาษาอังกฤษจำนวน 17 คน และไม่ชอบวิชาภาษาอังกฤษจำนวน 14 คน นักศึกษามีความสนใจและมีความกระตือรือร้นในการเรียนภาษาอังกฤษจำนวน 23 คน และไม่มีจำนวน 8 คน ทักษะภาษาอังกฤษที่นักศึกษาคิดว่ายังอ่อน คือ ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ รองลงมาคือทักษะการพูด การฟัง และการอ่านตามลำดับ จากการที่นักศึกษาได้ทำแบบทดสอบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษทั้งหมด 25 ข้อ โดยให้เลือกคำอ่านที่ถูกต้องของคำศัพท์ที่ให้มา นักศึกษาได้คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป จำนวน 11 คน และนักศึกษาที่ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 60 จำนวน 20 คน ในการทำแบบทดสอบการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา นักศึกษาได้คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป จำนวน 7 คน และนักศึกษาที่ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 60 จำนวน 24 คน การเขียนของนักศึกษามีการสะกดคำผิด เขียนไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ใช้ภาษาที่ไม่ถูกต้องกับสถานการณ์ และใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมกับระดับบุคคล

ทุนวิจัยในชั้นเรียน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
สาขาการศึกษา
การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้
-

เจ้าของผลงาน
ศศินนันท์ โต๊ะชาลศรีทิน
-

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
ศศินนันท์ โต๊ะชาลศรีทิน . (2559). การสํารวจความต้องการและปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่1มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

สถิติการเข้าชม