งานวิจัย แนวทางการจัดการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ของเล่นในท้องถิ่น


แนวทางการจัดการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ของเล่นในท้องถิ่น

-

ทุนวิจัยในชั้นเรียน
ครุศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
สาขาการศึกษา
การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้
-

เจ้าของผลงาน
เบญจพร อุผา
-

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
เบญจพร อุผา . (2559). แนวทางการจัดการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ของเล่นในท้องถิ่น. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

สถิติการเข้าชม