งานวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีวเคมีเบื้องต้นเรื่องคาร์โบไฮเดรตและเมทาบอลิซึมคาร์โบไฮเดรตกับพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน


การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีวเคมีเบื้องต้นเรื่องคาร์โบไฮเดรตและเมทาบอลิซึมคาร์โบไฮเดรตกับพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีวเคมีเบื้องต้น ด้วยวิธีเพื่อนช่วยเพื่อนแบบ Learning together เรื่อง คาร์โบไฮเดรตและเมทาบอลิซึมคาร์โบไฮเดรต พบว่า หลังจากที่ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบ Learning together แล้ว ทําให้มีคะแนนหลังการเรียนดีขึ้น เรื่องคาร์โบไฮเดรต มีระดับคะแนนสูงที่สุดที่ระดับ ดี 7 คะแนน จาก 9 คะแนน เรื่อง เมทาบอลิซึมคาร์โบไฮเดรต มีคะแนนสูงที่สุดที่ระดับดีมาก 9- 13 คะแนน จาก 20 คะแนน จากรอยละการกระจายของคําตอบเรื่องคาร์โบไฮเดรต พบว่ามีร้อยละการกระจายน้อยกว่า 80 แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนไม่ได้ลอกคําตอบกัน แสดงถึงความมีคุณธรรม จริยธรรมในการเรียน

ทุนวิจัยในชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เคมี
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้
-

เจ้าของผลงาน
จินดา จันดาเรือง
-

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
จินดา จันดาเรือง . (2559). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีวเคมีเบื้องต้นเรื่องคาร์โบไฮเดรตและเมทาบอลิซึมคาร์โบไฮเดรตกับพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.