งานวิจัย ความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการสอนวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน


ความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการสอนวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการสอนวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน (14011105) ประชากรคือนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชานี้ จำนวน 145 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือเอกสารประกอบการสอน และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาต่อเอกสารประกอบการสอนแบบประเมินค่า (Rating scale) มี 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด โดยทำการวัดทั้งด้านเนื้อหา จำนวน 8 ข้อ ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ จำนวน 3 ข้อ โดยแบบสอบถามครอบคลุมเนื้อหาทั้ง 12 บทของเอกสารประกอบการสอน สถิติที่ใช้ในงานวิจัยคือค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) และแจกแจงความถี่ ผลการประเมินความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการสอนวิชาฟิสิกส์พื้นฐานทั้ง 12 บทอยู่ในเกณฑ์มีความพึงพอใจมากทั้ง 8 ประเด็นด้านเนื้อหา และ 3 ประเด็นด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ ประเด็นด้านเนื้อหาส่วนใหญ่นักศึกษาให้คะแนนมากที่สุดคือความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์รายวิชา ส่วนประเด็นด้านการส่งเสริมการเรียนรู้นักศึกษาให้คะแนนมากที่สุดคือ ส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์ เนื่องจากเรียนรวมกันหลายสาขานักศึกษามีจำนวนมากและห้องเรียนมีขนาดเล็ก สภาพห้องเรียนแออัดเกินไปคนนั่งหลังมองไม่เห็นตัวหนังสือที่หน้ากระดาน ทำให้เรียนไม่ค่อยเข้าใจประเด็นที่ได้คะแนนน้อยที่สุด ในทุกบท ด้านเนื้อหา คือสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ส่วนด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ คือ ส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม

ทุนวิจัยในชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฟิสิกส์
-
การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้
-

เจ้าของผลงาน
เพชรรัตน์ ใจบุญ
-

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
เพชรรัตน์ ใจบุญ . (2559). ความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการสอนวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

สถิติการเข้าชม