งานวิจัย ประสิทธิภาพของการบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตแผ่นยางพาราในถังกรองไร้อากาศโดยใช้เปลือกหอยแครงในการปรับค่าพีเอช.


ประสิทธิภาพของการบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตแผ่นยางพาราในถังกรองไร้อากาศโดยใช้เปลือกหอยแครงในการปรับค่าพีเอช.

ทุนวิจัยนักศึกษา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
ยางพารา
-

เจ้าของผลงาน
อรพรรณ ไพรีรณ
อมรรัตน์ บู่ทองมา