งานวิจัย ความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์จากสารสกัดหยาบเม่าหลวงเพื่อใช้ผลิตน้ำยาบ้วนปากยับยั้งแบคทีเรียสกุล Streptococcus ในช่องปาก


ความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์จากสารสกัดหยาบเม่าหลวงเพื่อใช้ผลิตน้ำยาบ้วนปากยับยั้งแบคทีเรียสกุล Streptococcus ในช่องปาก

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ความเป็นไปไ ด้ในการใช้ประโยชน์จากสารสกัดหยาบเม่า หลวงเพื่อใช้ผลิตน้ายาบ้วนปากยับยั้งแบคทีเรียสกุล Streptococcus ในช่องปาก โดยน้าผลเม่าหลวง มาสกัดอย่างหยาบด้วยเอทานอล ก่อนน้ามาทดสอบกิจกรรมการต้าน แบคทีเรียสกุล Streptococcus ที่คัดแยกได้จาก ตัวอย่างน้าลายและคราบฟันของอาสาสมัค รจ้านวน 10 คน (คละเพศและมีอายุอยู่ ในช่วง 20-30 ปี) ในอาหารเลี้ยงเชื้อ BHI ท้าให้แยกโคโลนีที่มีลักษณะแตกต่างกัน ได้ทั้งหมด 33 ไอโซ เลท เมื่อพิจารณาเลือก ไอโซเลทที่มีลักษณะคล้ายคลึงหรือสัมพันธ์กับ Streptococcus พบว่ามีเพียง 18 ไอโซเลท คือ 54A1, 54A5, 54A6, 54A8, 54E2, 54E3, 54E4, 54E5, 54E6, 54E7, 54F1, 54F2, 54F3, 54F4, 54F5, 54F6, 54F7 และ 54F8 ที่ย้อมติดสีแกรมบวก มีรูปร่างกลม และให้ผลทดสอบ การสร้างเอนไซม์คะตะเลสเป็นลบ มาทดสอบความสามารถในการย่อยสลายเซลล์เม็ดเลือดแดง และ ระบุชนิดของเชื้อบริสุทธิ์ทั้ง หมดด้วยชุดตรวจสอบ API 20 STREP (bioMerieux) ท้าให้สามารถระบุ ชนิดของเชื้อได้ทั้งหมด 10 ชนิด โดยในจ้านวนทั้งหมดนี้ พบว่ามีเพียง 6 ไอโซเลทเท่านั้น ที่มีผลการ ระบุชนิดเป็นแบคทีเรีย อยู่ในสกุล Streptococcus จ้านวน 4 สายพันธุ์คือ (1) S. constellatus จ้านวน 2 ไอโซเลท คือ 54E2 54F6, (2) S. equinus จ้านวน 2 ไอโซเลท คือ 54E3 54F8, (3) S. salivarius จ้านวน 1 ไอโซเลท คือ 54E5 และ (4) S. mitis1 จ้านวน 1 ไอโซเลท คือ 54F3 ส้าหรับ การศึกษา ความเข้มข้นต่้าสุดของสารสกัด เม่าหลวง ที่สามารถยับยั้งการเจริญของ แบคทีเรียสกุล Streptococcus ในช่องปาก (ค่า MIC) ด้วยวิธี Broth dilution test พบว่า ความ เข้มข้นของสารสกัดฯ ที่ระดับ 40 มิลลิกรัม/มิลลิลิตรในอาหาร BHI broth สามารถยับยั้งการเจริญของ ไอโซเลท 54A5, 54A8, 54E3, 54E5, 54F4, และ 54F8 ได้ ในขณะที่ไอโซเลทอื่นๆ ถูกยับยั้งการเจริญ ที่ระดับ 80 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ส้าหรับผลการศึกษาความเข้มข้นต่้าสุดของสารสกัด ฯ ที่สามารถท้าลาย แบคทีเรีย (ค่า MBC) ด้วยวิธี Agar dilution test พบว่า ที่ระดับความเข้มข้นของสารสกัด ฯ 80 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร สามารถท้าลายไอโซเลท 54A5, 54A8, 54E2, 54E5, 54F2, และ 54F8 ได้ ในทั้ง 24 และ 48 ชั่วโมง ในขณะที่ไอโซเลทอื่นๆ ถูกท้าลายที่ระดับ 160 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร

ทุนวิจัยงบแผ่นดิน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชีววิทยา
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
การแพทย์และสาธารณสุข
เม่าหลวง , น้ำยาบ้วนปาก, แบคทีเรีย

เจ้าของผลงาน
แก้วกัลยา โสตถิสวัสดิ์
นำพร อินสิน

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
แก้วกัลยา โสตถิสวัสดิ์ เเละ นำพร อินสิน . (2555). ความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์จากสารสกัดหยาบเม่าหลวงเพื่อใช้ผลิตน้ำยาบ้วนปากยับยั้งแบคทีเรียสกุล Streptococcus ในช่องปาก. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
สถิติการเข้าชม