งานวิจัย การศึกษาพฤติกรรมการเข้าเรียนวิชาเครื่องยนต์สันดาปภายในของนักศึกษาแขนงเทคโนโลยีเครื่องกล


การศึกษาพฤติกรรมการเข้าเรียนวิชาเครื่องยนต์สันดาปภายในของนักศึกษาแขนงเทคโนโลยีเครื่องกล

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนวิชาเครื่องยนต สันดาปภายใน ของนักศึกษาสาขาวิชาเครื่องกลและอุตสาหการ แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล เพื่อรวบรวม ขอมูลสําหรับการแกปญหาพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนของนักศึกษา ผูวิจัยไดจัดทําแบบสอบถามเพื่อศึกษา สาเหตุจํานวน 7 ขอ โดยใหนักศึกษาเรียงลําดับที่มากที่สุดจนถึงนอยที่สุดจากลําดับ 1 – 7 และไดนําผล ของแตละสาเหตุมาหาขอสรุป พรอมทั้งนําเสนอในรูปของตารางประกอบคําบรรยาย เพื่อศึกษา พฤติกรรมการเขาเรียนของนักศึกษา ผลการศึกษาปรากฏวา จากการศึกษาแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเขาเรียนวิชา เครื่องยนตสันดาปภายในของนักศึกษาสาขาวิชาเครื่องกลและอุตสาหการ แขนงเทคโนโลยีเครื่องกลในเรื่อง ลําดับความสําคัญจากมากไปหานอย ดังนี้ ลําดับที่ 1 คือไมเขาใจคําสั่งในหองเรียน ลําดับที่ 2 คือ เขาเรียนสาย ลําดับที่ 3 คือ ชวยเหลืองานผูปกครอง ลําดับที่ 4 คือ เบื่อหนายไมอยากเรียน และทํางาน กลางคืน และลําดับสุดทาย คือ ไมมีคนใหคําปรึกษา ตามลําดับ

ทุนวิจัยในชั้นเรียน
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล)
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้
-

เจ้าของผลงาน
สุวิพงษ์ เหมะธุลิน
-

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
สุวิพงษ์ เหมะธุลิน . (2559). การศึกษาพฤติกรรมการเข้าเรียนวิชาเครื่องยนต์สันดาปภายในของนักศึกษาแขนงเทคโนโลยีเครื่องกล. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.